پشیمون نمی شم
برای خودم می نویسم

فقط برای خودم!

تا یادم بمونه

 

 

زودتر از من بمیر

تنها کمی زودتر!

تا تو آنی نباشی که مجبور است راه خانه را تنها برگردد

...

+ یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ 10:35 هاله |